Noia celebrará mañá venres ás 10:30 horas o seu pleno de organización

Noia celebrará mañá venres ás 10:30 horas o seu pleno de organización

Escrito el 04/07/2019


O Concello de Noia celebrará mañá venres 5 de xullo, ás 10:30 horas, a súa sesión plenaria de organización que se desenvolverá de acordo coa seguinte Orde do Día:

 

  1. Constitución grupos políticos.
  2. Periodicidade das sesións plenarias.
  3. Proposta da Alcaldía para o número e denominación das Comisións Informativas.
  4. Modificación base 3º de execución orzamentaria, sobre cobro asistencias a órganos colexiados.
  5. Nomeamento representantes da corporación en órganos colexiados.
  6. Proposta da Alcaldía para a periodicidade da Xunta de Voceiros.
  7. Cargos con dedicación exclusiva.
  8. Designación persoal eventual.
  9. Dación de conta de decretos de Alcaldía: decreto nomeamento tenentes de alcalde, decreto membros XGL, decreto de delegación de competencias nos concelleiros/as e decreto de composición e periodicidade da Comisión de Coordinación da Xestión Municipal.